Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.198.2021 z dnia 05.10.2021 Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, która stała się ostateczna i prawomocna 23.10.2021 roku Spółka informuje:

Od dnia 03.11.2021 roku obowiązywać będą przez okres kolejnych 18 miesięcy następujące ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gorzów Śląski.

Woda

Cena za dostarczaną wodę  - 3,35 zł/m3 netto 

Opłata abonamentowa za wodomierz główny - 5,11 zł/miesiąc netto

Opłata abonamentowa za wodomierz dodatkowy - 1,31 zł/miesiąc netto

 

Ścieki

Cena za odebrane ścieki  - 8,34 zł/m3 netto

Opłata abonamentowa - 3,85 zł/miesiąc netto

 

Do wyżej wymienionych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w określonej ustawą wysokości.

 

 

Pliki do pobrania