Nielegalne podłączenie odprowadzenia "deszczówki" do kanalizacji ściekowej

Szanowni Państwo w związku z bardzo dużym wzrostem przepływu ścieków  w okresie opadów deszczu nieadekwatnym do wielkości zużywanej wody, informujemy o planowanych kontrolach legalności i poprawności przyłączy kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji ściekowej.

Kontrola będzie wykonywana przez uprawnionych do tego pracowników Spółki z użyciem specjalistycznego sprzętu, a wykrycie nielegalnych przyłączy będzie dokumentowane i zgłaszane jako popełnienie przestępstwa.

Podłączenia rynien, kanałów deszczowych itp. do kanalizacji ściekowej są nie tylko przestępstwem, ale są też działaniem na szkodę wszystkich mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej - ma to duży negatywny wpływ na wzrost stawek za ścieki.

 

Zgodnie z podstawą prawną: 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) i zapisami ROZDZIAŁU 6. PRZEPISY KARNE I KARY PIENIĘŻNE, art 28 :

(...)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

(...)