Wykonawstwo i odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 Wykonawstwo i odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W przypadku wykonywania przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien dokonać zgłoszenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi we wniosku z siedmiodniowym wyprzedzeniem w biurze zakładu. Wykonawca przyłączy ma bezwzględny obowiązek zgłoszenia do odbioru technicznego przyłączy przed ich zasypaniem oraz powiadomienia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wykonaniu wpięcia do sieci istniejącej pod groźbą odmowy Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o. (dalej „Spółki”) dokonania procedury odbioru technicznego.
W ramach odbiorów robót dokonywanych na terenie budowy z udziałem pracownika Spółki wykonywane jest sprawdzenie zgodności wykonania z projektem uzgodnionym przez zakład oraz dokładności ułożenia rurociągu w pionie i poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowywanych materiałów, czy posiadają właściwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Na miejscu spisywany jest protokół z wpięcia przyłącza do sieci istniejącej.

W celu uzyskania protokołu odbioru technicznego końcowego Inwestor jest zobowiązany do pozyskania od wykonawcy robót kompletu dokumentacji odbiorowej i dostarczenia jej do biura zakładu. Dokumentacja odbiorowa składa się z następujących elementów:

 - mapa geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza (oryginał)

 - protokół próby szczelności (ciśnienia) tylko dla przyłącza wodociągowego

- protokół płukania przyłącza (tylko dla przyłącza wodociągowego)

- raport z badań bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(tylko dla przyłącza wodociągowego – powyżej 30mb.)

- atesty, deklaracje i świadectwa jakości na użyte podczas budowy materiały z pieczątką wykonawcy potwierdzającą ich użycie na terenie inwestycji

Po złożeniu przez Inwestora wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłącza z dostarczonym kompletem ww. dokumentów, protokół jest wydawany przez zakład w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 W przypadku wykonywania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien dokonać zgłoszenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi we wniosku (w tym kserokopię ostatecznej decyzji zgłoszenia budowy sieci lub pozwolenia na budowę oraz zawiadomienie odpowiednich organów o rozpoczęciu robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Oleskim) z siedmiodniowym wyprzedzeniem w biurze Spółki. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłoszenia do odbioru technicznego sieci przed ich zasypaniem oraz powiadomienia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wykonaniu wpięcia do sieci istniejącej (potwierdzenie terminu ustalonego siedem dni przed planowaną datą wpięcia) pod groźbą odmowy zakładu dokonania procedury odbioru technicznego.

W ramach odbiorów robót dokonywanych na terenie budowy z udziałem pracownika Spółki wykonywane jest sprawdzenie zgodności wykonania z projektem uzgodnionym przez zakład oraz dokładności ułożenia rurociągów w pionie i poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowywanych materiałów, czy posiadają właściwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Na miejscu spisywany jest protokół z wpięcia wykonywanych sieci do sieci istniejących. W celu uzyskania protokołu odbioru technicznego końcowego Inwestor jest zobowiązany do pozyskania od wykonawcy robót kompletu dokumentacji odbiorowej i dostarczenia jej do biura zakładu.

Dokumentacja odbiorowa składa się z następujących elementów:

- uzgodniony projekt budowlany sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (kopia + oryginał do wglądu)

 - dokument uprawniający do wykonania sieci – zgłoszenie budowy sieci (z pieczątką braku sprzeciwu co do zamiaru wykonywania robót) lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (kopia + oryginał do wglądu)

 - uprawnienia wykonawcy sieci

- zawiadomienie o rozpoczęciu robót złożone do Spółki

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac

- atesty, deklaracje i świadectwa jakości na użyte podczas budowy materiały z pieczątką wykonawcy potwierdzającą ich użycie na terenie inwestycji

- protokół próby szczelności oraz prawidłowości ułożenia sieci wodociągowej

- protokół płukania sieci wodociągowej

- protokół dezynfekcji sieci wodociągowej

- protokół wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

- protokół odbioru robót

- dla kanalizacji sanitarnej dokumentacja z video inspekcji wykonanych sieci

- geodezja powykonawcza sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (oryginał do akt)

- raport z badań bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- dziennik budowy (kopia + oryginał do wglądu)

- raport z inspekcji kamerą video (dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej)

Po złożeniu przez Inwestora wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego końcowego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z dostarczonym kompletem ww. dokumentów, protokół jest wydawany przez zakład w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.